Malý slovníček pro Wu Shu

(Zatím v konstrukci)

Pořadí- 1) Čínský znak - 2) Přepis pinyin -3) Výslovnost-4) Český význam -5) v závorce

kantonký dialekt Yue (u jihočínských výrazů)

A

 

B

八卦掌 Ba Gua Zhang, pa kua čang-styl osmi svatých symbolů

C

蔡李佛Cai Li Fo, Caj Li fo- jeden ze stylů nan quanu (Choi Lei Fat)

 

陈氏太极Chen Shi Tai Ji, Čchen š´ tchaj ťi - styl tai ji

rodiny Èchen

 

D

Dao, tao- šavle

大刀 Da Dao, ta tao- halapartnu

G

Gun, kun- hůl

H

 

I

 

 

J

Jian, ťien- meč

金刚拳Jin Gang Quan, ťin kang čchüan-styl Buddhova bojovníka

九节鞭Jiu Jie Bian, ťiu ťie pien- devítipramenný bič

K

 

L

老架Lao Jia , lao ťia- starý rám (oznaèení stylu Chen Tai Ji)

罗汉拳Luo Han Quan, luo han čchüan- styl světce

M

 

N

南拳Nan Quan, nan čchüan-jižní styl čínského bojového umění

南少林派Nan Shaolin Pai, nan šao lin pchaj,jižní shaolinský styl (Nam Siu Lam Pai)

 

O

P

 

 

Q

Qiang, čiang- kopí

气功 Qi Gong, čchi kung- umění vnitřní síly.

Quan, čchüan-pěst

拳法 Quan fa, čchüan fa-pěstní techniky

 

 

R

 

S

三节棍 San Jie Gun, san ťie kun- třídílná tyč

少林寺Shao lin si, šao lin s´- klášter lesík

少林功夫 Shao lin Gong Fu, šao-lin kung fu- shaolinské mistrovství (Kung Fu)

少林童子功Shao Lin Tong Zi Gong, Šao Lin tchung z´ kung- Šaolinský chlapecký styl

少林七十二艺 Shao Lin Qi Shi Er Yi, Šao Lin či š´ ar yi- 72 umění Šaolinu

Shou, šou-ruka

手法 Shou Fa, šou fa- techniky rukou

俗家弟子Su Jia Di Zi, su ťia ti ze- laický učeň,učedník kláštera.

T

太极拳Tai Ji Quan, tchaj ťi čchüan- styl krajního

extrému (Tai gik kyun)

推手 Tui Shou, tchui šou, tlačení rukou (technika Tai Ji)

踢腿 Ti Tui, tchi tchui-kop

Tui, tchui-noha

U

 

W

武术 Wu Shu, wu šu - bojové umění (Mo Sut),

 

武英级Wu Ying Ji wu jing tˇi -bojový hrdina vysoké třídy

 五形拳 Wu Xing Quan, wu sing quan, box 5 prvků

X

心意六合拳 Xin Yi Liu He Quan, sin i liou che čchüan- styl šesti sladění mysli a vůle (myšlenky)

形意拳 Xing Yi Quan, Sing i čchüan- styl formy a vůle(myšlenky)

Y

杨式太极 Yang Tai Ji Quan, Yang š´ tchaj ťi- styl tai ji

rodiny Yang

 

Z

Zhang, čang-dlaň

中国 Zhong Guo čung guo Čína

中国武术人民辞典Zhong Guo Wu Shu Ren Min Ci Dian čung guo wu šu žen min z´ tien-Čínská kniha mistrů Wu Shu