16.Forem Xin Yi Quan

Xin Yi Quan Shi Liu Shi

 

Původ

Sing-i-čchüan představuje umění šestnácti způsobů ovládání nitra i vnějška a je neoddělitelnou součástí základního nácviku umění Xin Yi (sin-i) uměni srdce a mysli: V rámci tří: vnitřních čínských bojových škol je styl Xin Yi Quan (sing-i-čchüan),vedle Tai Ji Quan (tchaj-ti čchüan) a Ba Gua Quan (pa-kua-čchüan)známy především svojí silou a tvrdostí. V Genealogii školy Xin Yi Quan se v souvislosti s popisem procedury výcviku uvadí:"Na začátku vycviku je třeba se věnovat statickému cvičení tří tělesných pozic a teprve pak lze přejít k pohybovým cvičením. Tři tělesné pozice popisují staticke cviky v Xin Yi Quan, nazývané Zhan Zhuang Gong (čan-čuang-kung) zatímco procvičování Wu Xing Quan (wu-sing-čchüan)je cvičení v pohybu známé jako styl pěti prvků. Obě (statická i pohybová cvičení)jsou nosnými prvky Xin Yi Quan, přičemž při procvičování je nutne důsledně respektovat několik důležitých zásad držení těla:

  1. kohoutí nohy Ji Tui(ti-tchuej),
  2. dračí tělo Long Shen(lung-šen),
  3. medvědí ramena
  4. objímání tygří hlavy Hu Bao Tou (chu-pao-tchou),

šestero sjednocení vnitřku a vnějšku Nei Wai Liu He(nej-waj-liou-che). Nikdy přitom nesmíme zapomenout "vtáhnout hrud, vytáhnout záda, sevřít a vtáhnout konečník". Mezi třemi tělesnými pozicemi a stylem pěti prvků je vzájemná spojitost-styl pěti prvků je pohybovou formou tří statických tělesných pozic. Vytvářejí spolu základ pěstního umění Xin Yi Quan. Při procvičování tří pozic a pěti prvků je nutné koncentrovat ducha i "Qi"(čchi) a dosáhnout tak stavu přirozené uvolněnosti s vyloučením použití hrubé síly. Přesto jsou však orgány a tělesné tkanivo ve stavu vysokého napětí. Kdybychom před vlastním cvičením nevykonávali takzvané přípravne cviky které umožňují přechod z relativního klidu do stavu tenze, poměrně snadno by mohlo dojit ke zraněním či jiné újmě na zdraví. Výcvik bojových umění v minulosti sloužil nejen k získání tělesné kondice, ale rovněž společenského postavení. A právě proto mnozí bojovníci ve snaze zvyšovat své mistrovství byli ochotni absolvovat enormní tréningové dávky, jejichž základem byla právě uvedená cvičení. V knize o Genealogii školy Xin Yi Quan se o vztahu mezi rozvíjením síly a posloupnosti cvičení říká:"Zpočatku se doporučuje cvičit měkce, uvolněně a pomalu. Jde o uvolňování a natahování šlach a kostí a rovněž o vedení síly čchi. Teprve poté je vhodné cvičit tvrdost, prudkost a rychlost, tedy takzvaný rozvoj vnitřní síly, která je součástí praktických aplikací." Z uvedeného je zřejmé, že v pěstním umění předcházejících generací se dbalo na zásadu-tvrdým a napjatým pohybům rozvíjejícím vnitřní sílu tvrdosti, prudkosti a rychlosti lze přejít až po procvičení měkkosti, pomalych pohybů, uvolňování a natahování šlach a kostí. Tento postup je v souladu se zákonitostmi pohybu lidského těla a také proto byla při vykonávání pozic a pohybů v Xin Yi Quan vypracována takzvaná přípravná cvičení. K základním pozicím později někteří mistři přiřadili nové pozice, které mistr Wang Ji Wu (Wang Ťi Wu) na základě získaných instrukcí od Wang Fu Yuana (Wanga Fu-Jüena) ustálil do souboru šestnácti pozic. Tuto sestavu lze cvičit buď jen za účelem posilování organismu, nebo jako rozcvičku před tréninkem, uvolňování na konci tréninku, případně jako rehabilitační cvičení při léčbě poraněných kostí. Desítky let praxe potvrzují, že výsledny efekt cvičení je ve všech těchto oblastech vynikající.

 

Charakteristika

1. Pohyby této sestavy ztělesňují nejvlastnější požadavky umění Xin Yi Quan, jehož zásadními principy jsou "vtažení hrudi a břicha a povytažení zad". Tyto tři zásady jsou zakomponovány v šestnácti pozicích, přičemž je nezbytné je od první až po poslední pozici přísně dodržovat.

2. Tato sestava je zaměřena jak na vnější pohyby těla, tak i na procvičování vnitřního napětí Qi Gong (čchi-kung), přičemž dbá na jejich organickou spjatost. Jak již bylo řečeno, nejdříve je nutné dosáhnout uvolnění šlach a kloubů, což znamená že každý pohyb v jednotlivé pozici je třeba vykonávat až do maximální (krajni) polohy. Jak ve stylu pěti prvků; tak i ve stylu dvanácti forem se obvykle nevyžaduje velký rozsah pohybů.Avšak fundamentální cvičení uvolňování svalů a kloubů poskytuje oporu pro zvyšovóní mistrovství. V Xin Yi Quan je rovněž velice důležité procvičovat pozice jednotlivě. Proč? Odpověd na tuto otázku lze najít v Genealogii,v níž se uvádí:

"Správná zásoda běžného cvičení Xin Yi quan spočívá v tom, že se klade důraz na procvičování jednotlivých pozic - Po dlouhodobém cvičení nemá hloubka mistrovství dna. Princip přemožení nepřítele je založen na tom, že všechna vážnost se klade na esenci - mistrovství".

Aplikace zásady "málo, zato esenciálně umožnila vznik charakteristických rysů Xin Yi Quan, kterými jsou prostota nenápadnost, jednoduchost a strohost. V Genealogii je mnoho textů, které detailně opisují takzvané vnitřní umění a také jeho spojitost s tělesnymi pohyby. Říká se v nich: Princip bojoveho umění spočívá v tom,že to, co má tvar (například tělo) vytváří pozice, a to, co tvar nemá vytváří energii Qi (čchi).

Kdo chce cvičit esenci technik, musí posilovat Dan Tian (tan-tchien) kdo si chce posílit Dan Tian , musí zase procvičovat techniky. Proč je nutné posilovat Dan Tian? Vysvětlení je velice prosté: když se Dan Tian vyčerpá, vyčerpá se zároveň i Qi. Jestliže v těle není dostatek Qi (čchi), z organismu vyprchává i síla a cvičení pěti prvků a dvanácti forem jsou jen prázdná,neúčinná gesta. Při cvičení šestnácti pozic se velký důraz klade na umění sjednocovat vnitřek s vnějškem,pohyb s klidem v pohybu udržovat klid a v klidu obsáhnout pohyb. Z hlediska posilování těla má účinek cvičení spočívat ve stimulaci a harmonizaci fyziologických funkcí,protože pouze v tomto případě je v souladu se zákonitostmi "životních" pochodů

3.Pohyby ze šestnácti pozic v sobě obsahují také praktický základ. Je známo, že při aplikaci Xin Yi Quan jsou respektovány zásady horizontály a vertikály, postupu a ústupu, zdvihání a klesání, provrtávání a otáčení zpět.Tyto jednotlivé zásady však nejsou uplatňovány izolovaně a nezávisle na sobě, naopak, vytvářejí jeden všestranně propojený celek. Víc se o nich zmiňovat nebudeme, i když jejich základní smysl je třeba pochopit, protože jsou obsaženy v pohybech všech šestnácti pozic. Například v šesté pozici "v jednod chém nazdvižení nohy" je zahrnuto zdvihání i provrtávání, v deváté pozici při "spouštění rukou" klesání a otáčení zpět, a ve dvanácté pozici "kopírování hladiny vody" ze stylu vlaštovky, která obsahuje zdvihání a klesání, postup a ústup.

4. Pohyby jsou propracovány do systematického celku: i když se při cvičení šestnácti pozic postupuje především procvičováním jednotlivých sestav mezi všemi pozicemi existuje vnitřní spojitost Z hlediska jednotlivych částí těla lze říci, že pohyby 16 forem Xin Yi Quan směřují zhora dolů: Začínají od horních končetin a temene hlavy pokračují až ke kloubům dolních končetin. Při pozicích 1,2,3 a 4 se hýbou především horní končetiny, od páté pozice se začíná cvičit i trupem,pasem a boky. Od osmé pozice se k pohybu připojují také nohy. Tak je postupně procvičováno celé tělo, přičemz propojení jednotlivých pozic je naprosto přirozené, a tím se ještě více umocňuje vzájemná stímulace tkaniva organismu. Také z toho je patrno, že cvičení Xin Yio Quan je systematické, všestranné a že díky němu jsou procvičovány všechny končetiny a stovky kostí v našem těle.

5. Cvičení má široké a univerzální použití: Jak jsme se již v předcházejíci části zmínili, tato sestava je víceúčelová a lze ji aplikovat při:

Uvedenym aktivitám se mohou věnovat lidé různého věku, přičemž každý jedinec může sledovat jiné záměry a cíle. Pravidelné cvičení mohou vykonávat i staří a ne zcela zdraví jedinci, kteří si délku a intenzitu pohybů mohou přizpůsobit daným možnostem. Například míra podřepu "první pozice Ma Bu (ma-pu)- nasednutí na koně" je jiná u mladého a fyzicky zdatného cvičence (většinou pohyb vykonává v plném rozsahu), než u člověka starého a ne zcela zdravého. V tomto případě není chybou, když se pohyb ukončí například již v polovině dráhy. Počet opakování se rovněž musí řídit tělesnou kondicí cvičence a je nemyslitelné, aby byl stanoven pro každého stejně. Poměrně často se také polemizuje kolem faktu, zda je, či není nutné odcvičit vždy a za každých okolností celou sestavu od začátku až do konce. Staří mistři tvrdí, že ne, dokonce v nemálo případech doporučují cvičit pouze některé vybrané pozice. Pro cvičení šestnácti pozic je nejdůležitější, aby byly uvolněné a aby respektovaly tělesné možnosti lidí starých, nemocných a tělesně slabších. Všichni dobře známe základní pravdu která tvrdí, že "život je pohyb" Člověk může disponovat životní silou zdravým duchem a pevným zdravím pouze v případě, že má pravidelný pohyb.V této souvislosti se v Genealogii uvádí:

Kdo chce mít silné tělo, nechť se věnuje kterémukoli bojovému umění. Neexistuje bojový styl, ve kterém by chyběl pohyb.

Jen málokdo si uvědomuje jakou cenu má pohyb pro životaschopnost člověka. Je to donekonečna se opakujicí proces, který není devizou jen pro stoupence bojových umění, nýbrž pro každého průměrného smrtelníka, který chce žít klidným a především vyrovnaným životem.

6. Velkou výhodou Xin Yi Quan je fakt, že ke cvičení nepotřebujeme žádné speciální materiální vybavení. K úplné spokojenosti nám postačí jakýkoli volnělší oděv a kousek rovného terénu. Protože cvičením nezpůsobujeme téměř žádný hluk můžeme pravidelný trénink vykonávat nejen v přírodě, ale případně i v bytě, na chodbě či terase. Po těchto možnostech bychom však měli sahat skutečně pouze v případě, že louka či park nejsou pro nás dostupné.

 

Účinky

Na základě dlouholeté praxe je dokázáno, že mnozí lidé si tímto druhem cvičení zlepšili nejen fyzickou kondici, ale zbavili se i mnoha zdravotních problémů a nemocí.Velmi dobré léčebné výsledky byly dosaženy u nemocí chronického rázu (vysoký krevní tlak, zánět jater,zápal plic, nervová labilita apod.), stejně jako při funkčních poruchách měkkého tkaniva a kloubů,v důsledku poškození (revmatický zánět ramenního kloubu, tuhnutí šíje, bolesti v kříži atd.) Cvičení šestnácti pozic má rovněž velmi dobré preventivní účinky. Všeobecně lze tedy říci, že je to výborná sestava tělesných pohybů a zároveň i efektivní léčebná metoda. Rozepisovat se dále o přednostech cvičení starých čínských mistrů nemá význam protože jako všude jinde také zde platí, že není třeba mnoho hovořit, ale cvičit.Takže jedna dobrá rada na závěr: cvičte jen pod vedením zkušených mistrů. To je totiž jediná cesta jak předejít případným nedorozuměním a zklamaním.

 

Podle textu mistra Du Fu Kuna zpracovali:

JIŘÍ ŠTĚPINA a PAVEL FROST

 

Poznámka překladatele:
U čínských názvů je použit čínský přepis Han Yu Pin Yin a v závorce je český přepis.